Pravidla soutěže na webových stránkách www.cechovninormy.cz a s časopisem CZ TEST 

V době 12.6. do 20.8.2024 probíhá na webových stránkách a sociálních sítích Instagramu a Facebooku Českých cechovních norem soutěž o volné vstupenky na letošní ročník agrofestivalu Země živitelka 2024. Dále můžete vyhrát potravinové výrobky, knížky, kuchařky nebo další věcné dárky. 

Soutěžní výzva:

Soutěž!

Ve hře je 60 volných vstupenek na Zemi Živitelku a 10 dárkových balíčků, ve kterých můžete najít časopisy CZ TEST, potravinové výrobky, knížky, kuchařky nebo další věcné dárky. 

Jak se zapojit do soutěže?

Do soutěže je možné zapojit se více způsoby: 

- zašlete vyluštěnou tajenku z křížovky na e-mail cechovninormy@foodnet.cz  umístěné v červencovém vydání (červenec 2024) časopisu CZ TEST. 

- zašlete nám na e-mail cechovninormy@foodnet.cz správnou odpověď alespoň na 2 ze 3 otázek, které jsou uvedeny v soutěžním příspěvku na našich webových stránkách (zde).

- zúčastněte se LETNÍ SOUTĚŽE S ČESKOU CECHOVNÍ NORMOU na sociální síti Instagram a Facebook. Na Instagramu a Facebooku dejte like k soutěžnímu příspěvku a sledujte profil Českých cechovních norem. Každý týden proběhne na Instagramu a Facebooku nová výzva, ke které se můžete zapojit.

Soutěžit můžete až do 20.8.2024, každý týden ohlásíme 3 šťastné výherce. Každý z výherců získá 2 volné vstupenky na Zemi živitelku. Jeden z výherců pak také získá dárkový balíček, který si osobně převezme na stánku Potravinářské komory na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích (pavilon T1). 

Úplná pravidla:

Trvání soutěže: 12.6. – 20.8.2024, vyhlášení výherců každou středu. 

1. Do soutěže se může účastník přihlásit zasláním tajenky křížovky umístěné v časopise CZ TEST (Červenec 2024) na e-mail cechovninormy@foodnet.cz, nebo zasláním odpovědi alespoň na 2 ze 3 otázek, uvedených v soutěžním příspěvku (na e-mail cechovninormy@foodnet.cz), nebo účastí v LETNÍ SOUTĚŽI S ČESKOU CECHOVNÍ NORMOU na sociálních sítích Instagramu a Facebooku.

2. Každou středu po dobu 10 týdnů vybereme 3 výherce. Výherci budou vybíráni porotou složenou ze zástupců organizátora.

3. Soutěží se o 60 vstupenek na 50.ročník agrofestivalu Země Živitelka, a o 10 dárkových balíčků, ve kterých mohou výherci najít časopisy CZ Test, potravinové výrobky, knížky, kuchařky nebo další věcné dárky. 

4. Výherci, budou o svých výhrách informováni e-mailem, kde budou také budou informováni o dalším postupu. Výherci LETNÍ SOUTĚŽE S ČESKOU CECHOVNÍ NORMOU obdrží soukromou zprávu na jejich profilu, kde budou informováni o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

5. Výherní vstupenky budou zasílány elektronicky, předání dárkových balíčků proběhne na stánku Potravinářské komory ČR na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích v termínu 22..-27.8.2024 po předchozí domluvě. Výsledky budou rovněž zveřejněny v článku na webových stránkách komory.

6. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jednu cenu (může být oceněn pouze jednou v rámci 10 týdnů).

7. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

8. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Vyhané vstupenky zasíláme elektronicky. Dárkové balíčky si musí výherce převzít/vyzvednout osobně nebo vyslat pověřenou osobu. Pokud si výherce hlavní výhru nevyzvedne do uvedeného termínu, výhra propadne pořadateli.

9. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže Česká cechovní norma / Potravinářské komory ČR, s.r.o. IČ: 63110652 za účelem další komunikace týkající se soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor soutěže nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas správci a zpracovateli zahrnuje zejména souhlas k užití osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění, pokud se soutěžící s pořadatelem nedomluví jinak.

10. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poš­kozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vznik­nout.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.

Pořadatelem i organizátorem soutěž je Potravinářská komora České republiky.

V Praze dne 12.6.2024