Pravidla pro udělování a používání českých cechovních norem

Potraviny (výrobky)

Potraviny (výrobky) jsou přihlašovány ke schváleným normám. Pokud neexistuje schválená norma pro daný výrobek, musí žadatel nejdříve normu navrhnout a nechat řádně projednat hodnotící komisí a schválit Výkonnou radou PK ČR. Žadatel vyplní žádost o zařazení potraviny na seznam potravin splňující podmínky českých cechovních norem. Žádost obsahuje název výrobku, výrobce, EAN kód, typ balení a velikost balení, složení, výživovou hodnotu, senzorické parametry a nadstandardní parametry. Kontrolu žádosti provádí správce norem - Potravinářská komora České republiky. Pokud je potravina (výrobek) v souladu s českou cechovní normou, je vysloven souhlas. Výrobce dodá k žádosti čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku.

Výrobci (provozovatelé potravinářského podniku)

Výrobci (provozovatelé potravinářských podniků) mohou podávat návrhy na české cechovní normy, pokud daná norma neexistuje, nebyla zpracována odbornou sekcí, zájmovým nebo profesním svazem. Výrobce (provozovatel potravinářského podniku) může podávat žádosti na zařazení potraviny splňující podmínky schválené cechovní normy. Výrobce (PPP) je povinen udržovat schválenou potravinu v souladu s ČCN po celou dobu její platnosti. Výrobce (PPP) je povinen oznámit správci veškeré změny schválené potraviny, které by mohly mít za následek skutečnost, že potravina nevyhoví platné ČCN. Výrobce (PPP) je povinen používat veškerá označení schválené potraviny způsobem, který nevede ke znevažování ČCN. Výrobce (PPP) má právo používat v jakékoli komunikaci týkající se schválené potraviny informace o tom, že potravina splňuje konkrétní ČCN.

Značku „Vyrobeno podle České cechovní normy“ na schválené potravině musí být používán v souladu s grafickým manuálem.