Pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu – Česká cechovní norma 

V době 25.3. – 5.5.2024 probíhá na Instagramu a Facebooku českých cechovních norem soutěž o 6 dárkových balíčků, ve kterých mohou výherci najít časopisy CZ Test, potravinové výrobky, knížky, kuchařky nebo další věcné dárky. 

Soutěžní výzva:

Soutěž!

Ve hře je 6 dárkových balíčků, ve kterých můžete najít časopisy CZ Test, potravinové výrobky, knížky, kuchařky nebo další věcné dárky. 

Jak se zapojit do soutěže?

Na Facebooku České cechovní normy přidejte jako komentář k soutěžnímu příspěvku fotografii konkrétního výrobku s logem Česká cechovní norma (ČCN) (www.cechovninormy.cz). Každý týden proběhne na Facebooku nová výzva, kam budete fotografie v konkrétním týdnu vkládat.

Na Instagramu sdílejte soutěžní příspěvek ve svých stories a sledujte profil @ceske_cechovni_normy. Každý týden proběhne na Instagramu nová výzva, kterou můžete sdílet ve svých stories. 

Soutěžit můžete až do 5.5.2024, každý týden ohlásíme jednoho šťastného výherce.

V pondělí 6.5.2024 pak vybereme za celou dobu trvání soutěže (za 6 týdnů) tři hlavní výherce, kteří si hlavní výhru převezmou osobně na stánku Potravinářské komory ČR na CZECH FOOD EXPO v Českých Budějovicích. Hlavní cena bude obsahovat: 2 volné vstupenky na CZECH FOOD EXPO a velký balíček s nejzajímavějšími výrobky s Českou cechovní normou a od členů Potravinářské komory ČR a dalšími věcnými dárky.

Úplná pravidla:

Trvání soutěže: 25.3. – 5.5.2024, vyhlášení výherců každé pondělí. 

1. Do soutěže na Facebooku může účastník přihlásit fotografie od 25.3.2024 do 5.5.2024, 23:59. Fotka musí být nahraná na Facebook do komentáře k soutěžnímu příspěvku v období 25.3. – 5.5.2024. Do soutěže na Instagramu se může účastník zúčastnit sdílením soutěžního příspěvku ve svých stories od 25.3.2024 do 5.5.2024, 23:59. Příspěvek musí být nahrán do stories na Instagramu v období 25.3. – 5.5.2024.

2. Jedná se o fotografie výrobků, které najdete v prodejní síti v České republice a nesou označení kvality Česká cechovní norma.

3. Každé pondělí po dobu 6 týdnů vybereme 1 výherce. Na závěr soutěže vybereme tři hlavní výherce. Výherci budou vybíráni porotou složenou ze zástupců organizátora.

4. Soutěží se o 6 dárkových balíčků, ve kterých mohou výherci najít časopisy CZ Test, potravinové výrobky, knížky, kuchařky nebo další věcné dárky. Hlavní cena jsou 2 volné vstupenky na CZECH FOOD EXPO v Českých Budějovicích, potravinový balíček a další věcné dárky. 

5. Výherci budou o svých výhrách informováni pod soutěžním příspěvkem v komentářích. Dále obdrží soukromou zprávu na jejich profilu, kde budou informováni o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

6. Výhry budou zasílány přes Zásilkovnu, předání hlavní výhry proběhne na stánku Potravinářské komory ČR na CZECH FOOD EXPO v Českých Budějovicích v termínu 9.-12.5.2024. Výsledky budou rovněž zveřejněny na sociálních sítích a v článku na webových stránkách komory.

7. Autoři odměněných fotografií musí na požádání prokázat, že jsou skutečnými autory, že fotografie je původní a že není stažena z žádných webových stránek či ze sociálních sítí.  

8. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jednu cenu (může být oceněn pouze jednou v rámci 6 týdnů); hlavní cenu potom může získat každý, bez ohledu na to, zda již byl v minulých 6 týdnech oceněn.

9. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

10. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Týdenní výhry zasíláme přes Zásilkovnu. Hlavní cenu si musí výherce převzít/vyzvednout osobně nebo vyslat pověřenou osobu. Pokud si výherce hlavní výhru nevyzvedne do uvedeného termínu, výhra propadne pořadateli.

11. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže Česká cechovní norma / Potravinářské komory ČR, s.r.o. IČ: 63110652 za účelem další komunikace týkající se soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor soutěže nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas správci a zpracovateli zahrnuje zejména souhlas k užití osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění, pokud se soutěžící s pořadatelem nedomluví jinak.

12. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poš­kozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vznik­nout.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.

Pořadatel i organizátorem soutěž je Potravinářská komora České republiky.

V Praze dne 25.3.2024